թ•ժ թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՛թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Չ€՛ թ•Չ‚-թ•ԹԴթ•ժԷ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ.թ•Թ❁թ•Թզ թ•Չ‚-թ•Չ€»թ”ԹԲթ–Չ€՛

թ•Թթ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ,թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-, թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ»թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԲ թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թ»թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թգթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թբթ–Թ թ•Թ(թ–Չ€š թ–Թթ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€šթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-:

Բնականաբար մենք կողջունենք և կարող ենք բոլորով միասին Սփյուռքում կազմակերպվել և աշխատել համատեղ ու համերաշխ հանուն մեր համայնքային և համահայկական նպատակների։ Բայց դրա համար հարկավոր է նախ ինչպես իրանական թևավոր խոսքն է ասում, Դաշնակցությունը "սատանայի իշից ցած իջնի" ու տեսանյութում Լեոյի նշածթերությունները սրբագրի, ինքնամաքրվի տարիների կուտակված արմատներից և իր կարելիությունները գործի դնի ի նպաստ հայության։Կարո Հակոբյան

Posted by Garo Hakopian on Monday, June 29, 2020

թ•ժզթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թեթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թզ թ”Թեթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ՜թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ՞թ•Թ(թ•ԹԶթ–Չ€ž թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԴթ•Թէթ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ՜թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•ԹԴթ•ԹԱթ•Թ— թ•ԹԴթ•Թէթ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ‚-թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ•ԹԷթ‚Թ  թ•Թզթ•Թ՜թ•Թզթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ…թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ… թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ‚-, թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•Թ»թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ,թ•Թզթ•Թ, թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ« թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•ԹԳթ•Թ,թ•Թզթ•Թ՜ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ, թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ»թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թթ•Թ,թ–Թ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ,թ•ԹԳթ‚Թ  թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚- թ•ԹԴթ•ԹԲթ•ԹԳ թ”Թ՞թ–Չ‚-թ•Թգթ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ, թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ… թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§ թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ— թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թէթ•Թ❁թ•Թգ թ•Թ-թ•Թ(թ•Թ»թ•ԹԷթ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թգթ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Չ€ž թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•Թգթ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ (թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ–Թ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թդթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թգթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ ), թ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ‚Թ թ‚Թ  թ•ԹԳթ•Թգթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թթ‚Թ  թ•Թ,թ•ԹԲ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ՜ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ:

թ”ԹԱթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•Թեթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ–Չ€❁ թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ§թ•ԹԴթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թթ–Ի’թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԶթ–Չ€žթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ–Չ€❁ թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€❁ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Չ€՛
թ”ԹԱթ•Թ❁թ•Թբթ–Թ թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ« թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟ թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ.թ–Չ€❁թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ•ԹԳ թ•Թ« թ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ, թ”ԹԲթ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— “թ•Թզթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ,թ•Թգթ•Թ,թ–Թ թ–Թթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ,թ•Թեթ•ԹԳթ•Թ,” թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թէթ•Թ(թ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ”ԹԶթ•Թ(թ•ԹԴթ•Թբթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ…թ•Թ.թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թզթ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ,, թ•Թ,թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ€žթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ, թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ թ–Չ€❁ թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ, թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ, թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€՛
թ”Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ

թ”Թդթ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թգթ•Թբթ•Թ❁ թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Ի’թ•ԹԴթ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թգթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ,թ•ԹԷթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԳ թ•Թ« թ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ–Չ‚-, թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ,թ–Թ թ•Թգթ•Թ❁թ•Թէ թ”ԹԲթ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ,թ•ԹԷթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—: թ”Թ՞թ•Թբթ•Թզ թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ(թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•Թգթ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՝թ•ԹԲ թ•Թէթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Թ,թ•Թզթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թաթ•Թ❁թ•ԹԵ, թ•Չ‚-թ•Չ€»թ”ԹԲթ§Չ‚-Չ€œթ•Թ, թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թբ թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թդթ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թէթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ-, թ•Թ,թ–Չ‚- թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ՟թ•ԹԳթ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ—, թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ(թ–Չ€š  թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ՟թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ՜թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-, թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ թ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Թզթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,, թ•Թզթ•Թէթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,:

թ•Չ€žթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թէթ–Չ€žթ•Թ— թ•Թգթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š  թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ) թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ« թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ(թ•Թէ թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թզթ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ•ԹԴթ•ԹԷ, թ•Թ,թ•Թ§թ–Չ‚- թ•Թ.թ•Թ( թ•Թ)թ•Թ❁ թ•ԹԴթ•Թդ թ•Թ.թ•Թ( թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԲթ•Թ,թ–Թ թ•Թ.թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•Թ«, թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԲթ•Թ,թ–Թ թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թէթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ…թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թէթ•Թ(թ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ•Թէ:

թ”Թ՞թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թգթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թբթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•Թ(թ•ԹԳ, թ•ժզթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ,թ•Թ՜ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԴթ•ԹԷ թ–Ի’թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ–Թթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ…թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թէթ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚- թ•ԹԳթ•Թ❁ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ, թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թէթ•ԹԳթ•Թէթ•Թ(թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—, թ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թեթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թթ•Թ, թ•Թթ•Թ❁թ–Չ€ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ  թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թզթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Թ։թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՟թ•Թ— թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ,թ–Թ թ•Թեթ•ԹԴթ•Թ՜թ•Թ(թ•Թ-: թ•Թթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ»թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ։թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ.թ•Թ❁թ–Թ  թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Չ€»թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ❁թ•ԹԳ թ”Թ՞թ•Թ-թ•Թ,թ–Չ€ž թ•Թ.թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ.թ•Թ— թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•ԹԴթ•Թ)թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ…թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԱթ•Թ(թ–Թ թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ«թ•Թեթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—: թ”ԹԱթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚- 2018թ§Չ‚-Չ€œթ•Թ, թ•Թ՝թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ  թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Ի’թ•ԹԴթ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ,թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ”Թդթ•Թ(թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թզթ•Թ՜թ•Թզթ•Թ(թ–Թթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ§թ•Թ❁թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թէթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•Թդ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ—:

թ•խ†թ•Թէ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ։թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՟ թ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ–Թթ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ) թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թե թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թեթ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ« թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ”Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ)թ•Թ( թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ  թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ՜թ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Չ€թ•Թ,թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ»թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ՞ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէ: թ•Չ€žթ•Թ, թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՛թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•ԹԴթ•Թդ թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թբթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թզթ•ԹԴթ•Թզթ•ԹԳթ•Թ՞թ•ԹԴթ•ԹԷ  թ•Թդթ•Թ՛թ•ԹԳթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թդթ•Թ« թ•Թ՜թ•ԹԵթ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ՞: թ•Թթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•ԹԲթ•ԹԴթ•ԹԶթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ.թ•Թ,թ•ԹԷ թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ–Ի’թ•Թ❁թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԱթ•Թ.թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ”ԹԱթ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•Թբթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ՜թ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€š թ•Չ€žթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՟թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ- թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ— թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ»թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ«, թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԲ թ•Չ‚-թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թէ թ•Չ€žթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ•Թէթ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Ի’թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜ թ‚Թ,թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ,թ•Թ»թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ‚Թե թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—:

թ•Չ€թ•Թ,թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ,թ§Չ‚-Չ€œթ•Չ€žթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՟թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•ԹԳ թ•Թ«թ•Թ- թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•ԹԳ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ.թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թզթ•ԹԳ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ-, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•ԹԳ թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ՞թ•Թ(թ•Թ» թ–Ի’թ•Թ,թ•Թգթ–Չ€žթ•Թ(թ•Թգ (թ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-), թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ) թ•Թ(թ•Թ.թ•Թ( թ•ԹԳթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€ž, թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թթ•Թբթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թգթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ. թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ՜թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ 18 թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թաթ•Թ,թ•Թգթ•Թէ թ•Թ՞թ•Թ(թ•Թ» թ•ԹԳթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թէթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ”Թաթ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ,թ•Թ՜ թ”ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՜թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ•ԹԳ: թ•Թթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզթ–Չ€»թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ(թ–Չ€ž:

թ”Թ՞թ•ԹԳթ•Թաթ•ԹԴթ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ(թ•Թէ թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թզթ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž, թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ,թ•Թ§թ–Չ‚- թ‚Թ,թ•ԹԴթ•Թդ թ•ԹԴթ–Չ€ž թ•Թդթ•Թ, թ•ԹԲթ•ԹԴթ•ԹԶթ•Թ❁թ–Թթ•Թ(թ•Թ- թ•Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թդթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզ թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ   թ•ԹԴթ•Թաթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թզթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—, թ•ԹԴթ•ԹԷթ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,թ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴ թ–Թթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ(թ–Թթ•Թ,թ•ԹԳ թ”Թ՞թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ՜թ•Թ❁ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Չ€❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ)թ•Թ,թ•Թ❁)թ‚Թե:

թ™Չ€❁թ›ժ’թšՉ€  թšԹ.թ˜Թա թšԹ.թ˜ԹԲթ˜Թ՝թ˜Թ«թ˜Թ՞թ™Չ€❁թ˜Թ« թ™խ†թ˜Թ-թ™Չ€ թ˜Թ«թ›ժ’թ˜Թ՝թ™Չ€❁թ˜Թ«թ›ժ’ թ˜Թ«թ›ժ’թ™Չ€  թšԹ՜թ˜Թ՞թ™խ†թ™Չ€❁ թ˜Թ…թ˜Թ—թ›ժ’թ˜Թ, թ˜Թ՝թ˜Թ՟թ˜Թ՝ թ‚Թ, թ˜Թ՞թ™Չ€❁թ˜Թ—թ˜Թ՞թ›ժ’թ‚Թե թ™Չ€❁թ˜Թ«թ›ժ’ թ˜Թաթ™խ†թ˜Թ՞թ™Չ€  թ™Չ€❁թ˜Թ«թ™Չ€»թ˜Թ—թ˜Թ«թ˜Թ՞թšՉ€ թ›ժ’թ˜Թ«թ™Չ€  թ™խ† թšԹ.թ˜Թ«թ˜Թ՞թ˜Թ«թ™ԹԷթ˜Թ՝ (թšԹ.թ˜Թ«թ˜Թ՞թ™խ†) թ™Չ€❁թ˜Թ«թšԹ.թ™խ†թ™ԹԷթ›ժ’թ˜Թ«թ™Չ€  թ˜Թ՞թ˜Թ« թ™Չ€❁թ™Չ€ թ™խ†թ˜ԹԱ թ˜Թ—թ›ժ’թ˜Թ«թ˜Թ՜ թ˜Թ՜թ˜Թ«թ˜Թ՞թ™Չ€ թ˜Թ՜թ˜ժ’ թ™Չ€»թ˜Թ«թ™Չ€»թ™խ†թ˜Թ՞թ˜Թ«թ™Չ€ թ›ժ’ թšԹ.թ™Չ€❁ թ™ԹԷթ˜Թա թ˜Թ«թ˜ԹԱ թ˜ԹԲթšԹ.թ˜Թաթ˜Թ՝ թ˜Թ՝թ™խ†թ˜Թգթ˜Թ»թ™Չ€❁ թ™Չ€❁թ˜Թ«թ›ժ’թ˜ԹԲթ˜Թ«թ™Չ€  թ˜Թ—թ™Չ€❁  թ˜Թ§թ™Չ€»թ˜Թ՞թ›ժ’թšԹ.թ˜Թ« թ™խ† թ˜Թաթ™խ†թ˜Թ»թ˜Թ՜ թ™Չ€»թ˜Թ՝թ™խ†թ˜Թ«թ˜Թ՞թ›ժ’ թ˜ԹԲթ˜Թ՜թ™Չ€ թ˜Թ՜

 թ”Թեթ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ( թ•Թդթ•Թ, թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ.թ•Թ( թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ« թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ•Թ—, թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Թթ•Թ( թ•Թ,թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€ž:

 թ”Թ՞թ•Թբթ•Թզ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ.թ•ԹԴթ•Թ.թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—  թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ  թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ,թ•Թ…թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ) թ•ԹԲթ•Թէթ–Չ€žթ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€š  թ•Թ»թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ(թ•ԹԳ:

թ•Թթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ.թ•Թ,թ•ԹԷ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՛թ•ԹԴթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴ թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ» թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ.

թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Թբթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՞ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•Թ, թ”Թեթ•Թզթ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ— թ•ԹԷթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԷթ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ, թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թե թ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•Թ, թ”Թեթ•Թզթ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ(թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•Թ՜ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ-թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ–Թթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ:

թšԹ՜թ˜Թ՛թ˜ԹԲթ˜Թ՝թ™Չ€❁ թ˜Թ«թ˜ԹԱ թ˜Թ«թ›ժ’թ™Չ€   թ˜Թ—թ˜Թ« թ˜Թ…թ˜Թ՜թ˜ԹԲթ™Չ€❁ թ™խ†թ˜Թ«թ˜Թ՞թ˜Թ՜ թšԹ.թ˜Թ՞թ˜Թ՜թ™Չ€  թ˜Թ—թ˜Թ՞ թ˜Թաթ›ժ’թ˜Թ«թ˜Թաթ˜Թ՝ թ˜Թ…թ˜Թ«թ˜Թ՞թ˜Թ-թ›ժ’ թšԹ.թ˜ԹԲթ™խ†թ˜Թ՞թ™Չ€»թ˜Թ«թ™Չ€  թ˜Թ-թ™Չ€»թ™Չ€❁թ™խ†թ˜Թ՞թ›ժ’ թ˜Թ«թ˜Թաթ™Չ€žթ˜Թ«թ™Չ€»թ›ժ’ թ˜Թ«թ›ժ’թ˜Թ՞թ˜Թ«թ™Չ€ թ˜ժ’ թ˜Թ՞թ™խ†թ˜Թ«թ˜Թ—թ˜Թգ թ˜Թ՜թ™խ† թšԹ.թ˜ԹԲթ™խ†թ˜Թ՞ թ™Չ€❁թ™Չ€»թ˜Թաթ˜Թ«թ›ժ’թ™Չ€❁ թ˜Թ՞թ˜Թ« թ˜Թ՝թ˜Թ՟թ˜Թ՝ թ˜Թ՝թ˜Թ«թ˜Թ,թ›ժ’թ˜Թ՞ թ™Չ€šթ˜Թ՞թ˜Թ«թ˜Թ՞ թ™Չ€»թ›ժ’թ˜Թ՜թ™Չ€❁թ™Չ€ թ˜Թ՜. թ™խ† թ˜Թ՜թ˜Թ՞ թ˜Թ՟թ™Չ€šթ›ժ’թ™Չ€šթ˜Թ՝ թ˜Թ—թ˜Թ« թ˜Թ՜թ˜Թ…թ˜Թ«թ™Չ€žթ˜Թ՝ թ˜Թ՜թ˜Թ՞ թ˜Թ«թ™Չ€»թ™խ†թ˜Թ՞ թ˜Թ՜թ˜Թ«թ˜Թ…թ™Չ€žթ›ժ’ թšԹ.թ˜ԹԲթ™խ†թ˜Թ՞ թ™Չ€❁թ™Չ€»թ˜Թաթ˜Թ«թ›ժ’թ™Չ€❁թ˜ժ’ թ˜Թ—թ˜Թ՞ թ˜Թ…թ™Չ€žթ˜Թ«թ™Թ թ™Չ€»թ™խ†թ˜Թ«թ˜ԹԱթ›ժ’թ™Չ€   թ˜Թ«թ˜Թաթ˜Թ«թ˜Թաթ›ժ’ թ˜Թաթ›ժ’թ˜Թ«թ˜Թաթ˜Թ՝ թ˜Թ…թ˜Թ«թ˜Թ՞թ˜Թ-թ›ժ’ թšԹ.թ˜ԹԲթ™խ†թ˜Թ՞թ™Չ€»թ˜Թ«թ™Չ€  թ˜Թ-. թ˜Թ«. թ˜Թ«թ›ժ’թ˜Թ՞թ™Չ€  թšԹ՜թ˜Թ«թ™Չ€» թ˜Թ—թ˜Թ՞ թ™Չ€»թ›ժ’թ˜Թ՜թ˜Թ«թ˜Թ՞թ™Չ€ թ˜Թ՜

թ•Չ€žթ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԲթ•Թ,թ–Թ թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ-, թ•Թ,թ•Թզթ•Թ՜ թ•ԹԲթ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզ թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԲթ•Թ,թ–Թ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ,թ–Թ թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-  թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ•Թ-թ•Թ,թ•Թ՜): թ”Թ՞թ•Թբթ•Թզ թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ— թ•Թ։թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՟թ•Թ— թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ, թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդ թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թդթ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թէթ•Թ(թ•Թզթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ: թ”Թ՞թ•Թ՟թ–Չ‚- թ•Թ«թ•Թ) թ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ€ž թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ) թ•Թ(թ–Չ€ž, թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ, թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚- թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՛թ•Թ, թ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ, թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԲթ•Թ❁ թ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ» թ•Թ(թ–Չ€ž թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ: թ”Թ՞թ•ԹԲթ•ԹԴթ•Թ.թ•ԹԳ թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ«, թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզթ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Թթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ,թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ, թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ,թ•ժԷթ–Թ:

թ•խ†թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•Թ»թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ) թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԳթ•ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թգ թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԲ թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ- թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թեթ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ. թ”Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž.

թ‚Թ,թ•Թթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•ԹԵթ•Թ,թ•Թէթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԴթ•ԹԷթ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ(թ•ԹԳ թ”ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ,թ•Թ. թ”ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ,թ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թզթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ”Թբթ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ,  թ•Թ-թ•Թ,թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ”ԹԱթ•Թ(թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թթ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ:

 թ˜Թ—թ˜Թ«թ›ժ’թ˜Թ՜ թ˜Թ«թ˜ԹԱ թ˜Թ«թ›ժ’թ™Չ€ թ˜Թ«թ™Չ€  թ™ԹԷթ˜Թ՞թ˜Թաթ›ժ’թ˜Թ՜ թšԹ.թ™Չ€❁ թ˜Թ§թ™Չ€»թ˜Թ՞ թ™խ† թ˜Թդթ˜Թ«թ™Չ€»թ™Չ€ž թ™Չ€šթ˜Թ՝թ™Չ€ž թ˜Թ-թ™խ†թ˜Թ«թ™Չ€ թ˜Թ«թ™Չ€ թ›ժ’ թ™Չ€❁թ™Չ€»թšՉ€ թ™խ†թ™Չ€  թ˜Թ՜թ˜Թ«թ™խ†թ›ժ’թ˜Թ՝ թ˜Թ՜թ˜Թ«թ™խ†թ›ժ’թ˜Թ՜թ›ժ’թ˜Թ«թ™Չ€  թ˜Թ՜թ˜Թ՞ թ˜Թ«թ›ժ’թ˜Թ՞թ™խ†թ˜Թ«թ™Չ€ թ˜ժ’ թ™խ†թ˜Թ«թ™Թթ˜Թ՞թ˜Թ«թ˜Թ՜ թ˜Թ՜թ›ժ’թšԹ՜թ˜Թ՞թ›ժ’ թ˜Թ՜թ˜Թ՞ թ˜Թ՜թ˜Թ՞թ™Չ€❁ թ˜Թ—թ™Չ€šթ˜Թ«թ˜Թ❁ թ™Չ€žթ˜Թ—թ™Չ€ թ˜Թ«թ™Չ€  թ™խ† թ˜Թաթ™խ†թ˜Թ՞թ›ժ’թ™Չ€❁ թšՉ€ թ›ժ’ թšԹ.թ˜Թաթ˜Թ«թ™Չ€ թ›ժ’ թ™խ† թ˜Թ«թ˜ԹԱ թ™Չ€❁թ™Չ€»թ™ԹԷթ˜Թ«թ™Չ€žթšԹ՜թ›ժ’ թ™Չ€❁թ˜Թ«թ›ժ’ թšԹ.թ˜Թ՜թ˜Թ«թ™Չ€» թ™Չ€ թ™Չ€❁թ˜Թ«թ˜Թ՜ թ˜Թ—թ™խ†թ˜Թ՜թ™Չ€❁ թ˜Թ«թ™Չ€ թ˜Թ՜.

թ”Թզթ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ•Թ— թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•Թ,թ•ժԷ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ժԷ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ«: թ”ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ€ž թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳ թ•Թեթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ— թ•ԹԵթ•ԹԱթ•Թէթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ՞թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՜ թ•Թ§թ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-, թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թբթ–Թ թ•Թ՞թ•Թ(թ•Թ» թ•Թդթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թեթ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ:

թ”ԹԶթ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ՜թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟ թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•Թդթ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ։թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ— թ•Թէթ•Թ(թ•Թզթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴ թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ❁թ•Թդթ–Չ€žթ•Թ, թ–Ի’թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թգթ•Թ—:

 թ”Թեթ•Թզթ•Թ՜ թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թեթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ❁թ–Թթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ,թ•Թ§թ–Չ‚-  թ–Ի’թ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թզ թ•Թաթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թզ թ•ԹԵթ•Թ,թ•Թէթ•Թ, թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ§թ•ԹԴթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-:

թ”Թեթ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ( թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ•ԹԲ, թ•ԹԴթ–Չ‚- թ”Թ՞թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ•Թեթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ–Թ թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ–Թ թ•Թ»թ•Թ❁թ•Թէ թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՛թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թդթ•Թ՜թ•Թ❁ թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ,թ–Չ‚- թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚- թ•Թ,թ•ԹԲ թ•ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թէթ–Չ€žթ•Թ— թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ,, թ•Թ,թ•Թզթ•Թ՜ թ•Թ(թ•Թզ թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թաթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՜թ•Թզ թ•Թ՞թ•Թ(թ•Թ» թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ•Թ,թ•Թզթ•Թէ թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Թ,թ•ԹԲ թ•Թաթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ՜թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թգթ•Թ❁թ•Թէ թ•Թգթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէ թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Թ,թ•ԹԲ թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թ, թ–Ի’թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թզ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ,թ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՝թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ,:

թ”Թեթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ) թ•Թզթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ— թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ§թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թդթ•Թ։թ•Թ,թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թդթ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ-թ•Թզթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ: թ”Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թա թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ•ԹԲ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ‚Թ,թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբ թ•ԹԲթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ§Չ‚-ԹթšԹ.թ˜Թ«թ™Չ€ թ™խ†թ™Չ€  թ™Թթ˜Թ՞թ™Չ€❁թ™Չ€ թšԹ՜թ›ժ’ թ˜Թ«թ˜Թ՞թ™Չ€»թ™Չ€ թ›ժ’թ§Չ‚-Թ, թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թդթ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ–Թթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ, թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՟, թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ❁թ•Թէ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ: թ”Թզթ•ԹԲթ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ) թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Չ€»թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ❁թ•ԹԳ թ‚Թ,թ•Չ€ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ‚Թե թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—: թ•Չ€žթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•ԹԴ’թ•Թդ թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ, թ•Թ.թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ, թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴթ•Թդ թ•Թ«թ•Թ- թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թզթ•Թէթ•Թ,թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•Թ(թ–Չ€šթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-: թ”Թ՞թ•Թբթ•Թ) թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•ԹԳ թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ❁թ•Թէ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ…թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թգթ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թէթ•ԹԴթ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզթ–Չ€»թ–Չ‚- թ•Թ.թ•Թ(‘ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ.թ•Թ(‘ թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•ԹԴթ–Չ€š թ”Թ՞թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚-  թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ՞թ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թ…թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ,թ•ԹԳ: թ•Չ€ թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳ թ•Թ« թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՜թ•Թ❁  թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚- թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թգթ•Թէթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—:

թ”Թեթ•Թզթ•Թ՜ 40 թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁ թ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ(թ•ԹԲթ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ–Թթ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԶ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թե թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ—  թ•Թ§թ•ԹԴթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•Չ‚-թ•Չ€»թ”ԹԲ թ•Թ)թ•Թ՝թ•Թ։թ•ԹԴթ•Թ՛ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ—  թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՛թ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թզթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ,թ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§  թ•Թգթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•Թ« թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԵթ•ԹԳթ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ:

թ”ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ–Ի’թ•ԹԴթ•Թ՟թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴթ•Թդ թ•ԹԴթ–Չ€ž թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թզ թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թդթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԴթ•Թդ թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•ԹԴ’թ•Թդ թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՛թ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴ’թ•Թդ թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թզթ•ԹԴթ–Թթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ,թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴ’թ•Թդ թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ–Թթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Ի’թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ, թ•Թզթ•Թ❁ թ•Թ« թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզթ–Չ€»թ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ—, թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ-թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թզ թ•Թդթ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԴ’թ•Թդ թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԴ’թ•Թդ թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—:

թ•ժ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ–Չ€žթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ. թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ.թ•ԹԴթ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—: թ”ԹԳթ•ԹԴթ•ԹԶթ•Թ§թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,, թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ… թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԳ:   

թ•Չ€❁թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ•ԹԲ, թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թաթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՜թ•Թզ թ•Թգթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՞թ•Թ։թ•Թէթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թգթ•Թէ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թե թ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ(թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԳթ–Չ€ թ•Թ-թ•Թ,թ•Թ՜թ•Թէթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—, թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ•Թ։թ•ԹԴթ•ԹԷ  15 թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Չ€❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ)թ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ—, 11 թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Չ€ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ»թ•ԹԴթ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թգթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ)թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—: թ”Թեթ•Թզթ•Թ՜ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՝թ•ԹԲ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ(թ•ԹԳ 2003 թ•Թ.թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ–Թ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԲ թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€š: թ•Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ,թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ•Թ,թ•Թզթ•Թէ  googleթ§Չ‚-Չ€œթ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ։թ•Թէթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ–Չ€žթ•Թ«թ•Թեթ•Թ—:

թ”Թ՞թ•ԹԳթ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թգթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ՛թ–Չ€ž թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§ թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ,թ•Թ§թ–Չ‚- թ•Թ.թ•Թ( թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թ.թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž  թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ§Չ‚-Չ€œթ”Թեթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—, թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թբթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ–Չ€»թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜ թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳ թ•Թ(թ•Թ»թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ, թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ–Թթ•Թ—, թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ— թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•ԹԲթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Թթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Թթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ(թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ–Թթ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ”Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թ՞թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ(թ•Թեթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԲթ•Թ,թ–Թ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ.թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԴթ•Թդթ•ԹԳթ•Թդթ•Թ❁թ–Թթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—, թ•Թ,թ•Թզթ•Թ՜ թ”Թեթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՛թ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ–Չ€š թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•Թ։թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թզթ•ԹԴթ•ԹԷ:

թ”Թ՞թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ« թ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ€ž թ•ԹԲթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ…թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ.թ•Թ( թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€š 130 թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴ թ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ❁թ•Թէ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՝թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ— թ•Թ՞թ•Թ(թ•Թ» թ•Թ)թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թզ թ•ԹԷթ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ(թ–Թ թ”Թ՞թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ”ԹԵթ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թ,թ–Թ, թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ« թ•ԹԲթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ…թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ.թ•Թ( թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€š թ”Թ՞թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ, թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թեթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՞թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Թթ•Թ,թ–Չ€ž թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թբթ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ… թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ—: թ”Թ՞թ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ« թ•ԹԲթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ…թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ.թ•Թ( թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՞թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•Թեթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— 130 թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴ թ•Թ)թ•Թ(թ•ԹԶ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզթ–Չ€»թ–Չ‚- թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ.թ•ԹԶթ•ԹԷթ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ժզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Թթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԴթ–Չ€š թ”ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՜թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԳթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թէ թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ  թ•Թգթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թեթ•Թ— թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ–Ի’թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ—  թ•Թէթ•Թ(թ•Թզթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳ թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•Թ…թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թե:

թ•Չ€❁թ•Թ❁թ•Թէ թ•Թդթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԲ, թ•Թ)թ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁, թ•Թէթ•ԹԴթ•ԹԵթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ, թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թթ•Թ,թ–Թ թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԲ թ•Թ,թ•ԹԲ թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ•Թ—:

թ•ժ թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԳ թ”ԹԶթ•Թ(թ•ԹԴթ•ԹԳ թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ«.

թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Թբթ•Թ) թ•Թ.թ•Թգթ•ԹԷթ•Թ❁թ•ԹԶ թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ— (թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ•Թ— թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Թ թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ«) թ•ԹԷթ•Թ,թ•Թ՝թ•Թ(թ–Թ: թ”Թբթ•ԹԷ թ•Թ(թ•Թ.թ•Թ( թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ»թ•ԹԴթ•Թ՛թ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թէթ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ՝թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ— թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ•Թ❁թ•ԹԲ թ•Թ«թ•Թ- թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ։թ•ԹԷթ•Թ(թ–Թ, թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզ թ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՞թ•Թբթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՞թ•Թբթ•Թ❁թ•Թ- թ”ԹԲթ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թէ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թաթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ•ԹԷթ‚Թե:

թ•Չ€žթ•Թ, թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ- թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱ թ•Թգթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ«. թ‚Թ,թ”ԹԱթ•Թ❁թ•Թբթ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ, թ–Չ€žթ•Թ,թ•Թդ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԷթ•Թ(թ–Թ թ–Ի’թ•ԹԴթ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ՜թ•Թ—, թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԳթ–Թ թ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ՝թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԴթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ, թ•Թ։թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՟թ•Թ— թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՞թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•ԹԳթ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ❁թ•ԹԷ թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ, թ”ԹԲթ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ•ԹԲթ•ԹԴթ•ԹԶթ•Թ❁թ–Թթ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳ թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ«թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՞թ•Թ❁թ•ԹԷ թ•Թ՛թ•ԹԴթ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ,թ–Թ, թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզ, թ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ՞թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՞թ•Թ❁թ•Թ՜: թ”Թ՞թ•Թբթ•Թզթ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•Թ«թ–Չ‚- թ•ԹԳթ•Թ❁. թ”Թեթ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ( թ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ— թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳ: թ”Թեթ•Թզթ•Թ՜ թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ թ•Թ՛թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜ թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ–Չ€ž թ–Ի’թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Թ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚- թ–Ի’թ•ԹԴթ–Չ€žթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ‚Թե:

թ”ԹԱթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•Թեթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ§թ•ԹԴթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թթ–Ի’թ•Թբթ•Թ,թ–Չ€šթ•ԹԶթ–Չ€žթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•Թ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ»թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,: թ”ԹԱթ•Թ❁թ–Թ թ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ« թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟ թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ.թ•Թ(թ–Չ€šթ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՟թ•ԹԴթ•Թզթ–Չ€žթ•ԹԳ թ•Թ« թ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ”ԹԲթ•Թ❁թ•Թգթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ— թ‚Թ,թ•Թզթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ,թ•Թգթ•Թ,թ–Թ թ–Թթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ,թ•Թեթ•ԹԳթ•Թ,թ‚Թե թ•ԹԴթ–Չ€š թ”ԹԶթ•Թ(թ•ԹԴթ•Թբթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ.թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թզթ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ։թ–Չ‚-թ•Թ,,  թ•Թ,թ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ€žթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ, թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թէթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ թ•Թ(թ–Չ€š թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ, թ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ, թ•ԹԳթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ:

թ•Չ€❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թ՞թ•ԹԶթ•ԹԴթ•ԹԱթ•Թե թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ❁թ–Թթ•Թ(թ–Չ€ž:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*