թ”ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թզթ•Թ§թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ։ (թ”Թաթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ•Թ❁). թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէ, 1 թ–Ի’թ•Թ(թ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-, թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ— 15-թ•Թ,թ–Թ 18-թ•Թ—

թ•Չ‚-թ•Թթ”Թ՞թ•ժզթ”Թբթ•Թ

թ•Չ‚-թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ–Չ‚-թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ,թ–Թթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-,

թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թեթ‚Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ։թ•ԹԴթ•ԹԱ, թ•Թթ•Թ,թ•ԹԷթ•Թ,թ•Թ-թ•Չ€ թ•Թ(թ•Թ.թ•Թ, թ•Թ-թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ։թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԱ թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—  2020 թ•Թ.թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՛թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, 31-թ•Թ,թ–Թ թ–Ի’թ•Թ(թ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, 10-թ•Թ— թ”Թաթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,, թ”ԹԶթ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ€žթ•Թզթ•Թ(թ•ԹԲթ•Թ§թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ, թ–Չ€❁ թ”Թեթ•Թզթ•ԹԵթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ, թ•Թգթ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Չ€ž թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՜թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԵթ•Թ, թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ–Չ€žթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€❁ թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€❁ թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Չ€❁ թ”Թ՞թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ,թ–Չ€ž թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ.թ•Թ(թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ:

թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ— (թ”Թաթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թաթ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԱ) թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզ թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ,թ•Թ.թ•ԹԴթ•ԹԷ թ”ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ,թ•Թզթ•Թ§թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ։ թ–Չ€žթ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թ❁թ–Չ€žթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳ թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԵթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ, թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԳթ•Թ❁ 2020 թ•Թ.թ§Չ‚-Թ)-թ•Թ, թ–Ի’թ•Թ(թ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, 1-թ•Թ,թ•ԹԳ:

թ•Թթ•Թ(թ•Թ» թ•Թզթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԵթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—: 

թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԵթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ— թ–Չ€❁ թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թբթ–Չ‚-թ•Թ—թ•Թ

Ort: BrթƒԹԶckelstr. 83,  47137 Duisburg թ§Չ‚-Չ€œObermeiderich

Beginn:  15:00

Ende:   18:00

թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ,թ•ԹԵթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թբթ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ, թ•Թ« թ”ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ,թ•Թզթ•Թ§թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ, թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թբթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ–Թ  903 թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ(թ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•Թբթ•ԹԴթ•ԹԷ թ•Թ)թ•Թ(թ•ԹԵթ•Թ, թ”ԹԲթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թզթ•Թ-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ«թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԲ թ”ԹԲթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ,թ•Թզթ•Թ§թ•ԹԴթ–Չ€šթ–Չ‚-թ•Թ։-թ•Չ€§թ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թգ (Dinslaken,  Duisburg-Obermeidrich) թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԱթ•ԹԱթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§, թ•Թ,թ•Թեթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ- EmilstraթƒժԴe թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ։թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ: 

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ— թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ« թ”Թ՞թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ❁թ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ 2020 թ•Թ.թ§Չ‚-Թ)-թ•Թ, թ•Թ❁թ•ԹԵթ–Չ‚-թ•Թ,թ•Թ-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թ,թ–Չ€ž թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ–Չ€❁ թ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ, թ•Չ€šթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ•ԹԱթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ։թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ,թ•ԹԳ թ–Չ€❁ թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ) թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•ԹԴթ•Թէ թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ՜թ•Թ❁ թ•Թէթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ)թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ:

թ”Թբթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Թ թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•ԹԴ թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ— թ•Թ՜թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ՟թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ–Չ‚-թ–Թթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ, թ•Թ,թ•Թզթ•Թ՜ թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թեթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ–Թթ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ,թ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ… թ–Չ€❁ թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թեթ‚Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԲթ•Թ,թ–Թ թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ,թ–Չ‚- թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ‚- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—:

թ”Թաթ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թաթ•Թ❁թ•ԹԶթ–Չ€žթ•Թ,թ–Թ թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ–Թթ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԱթ•ԹԱթ•ԹԷթ•Թ(թ•ԹԳ թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թեթ‚Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ❁ թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ(թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—:

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ”Թ՞թ–Չ‚-թ–Չ€❁թ•ԹԲթ•Թէթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզ թ•Թ❁թ•Թբթ–Թթ•Թ— թ–Չ€ թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚-թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ« թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ։թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թաթ•Թ❁թ•ԹԶթ–Չ€žթ•Թ,թ–Թ թ•Թզթ•Թէթ•Թ❁թ–Թթ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ… թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•ԹԴթ•ԹԷ, թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թդթ•ԹԵթ•Թ(թ•Թզ թ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« 2019 թ•Թ.թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ, թ•ԹԳթ•ԹԴթ•Թբթ•Թ(թ•ԹԲթ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ”Թ՞թ–Չ‚-թ–Չ€❁թ•ԹԲթ•Թէթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ։ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•Թ❁թ•Թբթ–Թթ•Թ—, թ–Չ€❁ թ•ԹԳթ–Չ‚-թ•Թ❁ թ•ԹԷթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թեթ•Թ,թ•ԹԳ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ€ž թ•Թ❁թ•Թբթ–Թթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ— թ”Թ՞թ•Չ€žթ•Չ€  թ–Չ€❁ թ”Թէթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ)թ•Թ❁ (2016-2018 թ•Թ.թ•Թ.), թ”Թբթ•Թ։թ•Թ,թ•ԹԵթ•Թէթ•ԹԴթ•Թզ, թ”Թեթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՞թ•Թ❁թ•ԹԷթ•ԹԴթ–Չ‚- թ–Չ€❁ թ•Չ€žթ•Թ,թ•Թեթ•Թ,թ•ԹԳ թ”Թ՞թ–Չ‚-թ–Չ€❁թ•Թ(թ•Թ-թ–Չ€žթ•Թ, թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ–Չ‚-թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-:

թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•Թբթ–Թթ•Թ, թ–Չ€»թ–Չ‚-թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ— թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ❁թ–Թթ•ԹԳթ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ–Չ€❁թ•Թբթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թ։թ–Չ‚-թ–Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ—.

Tatul Hakobyan, ARMENIANS and TURKS, 2019 edition

թ”Թ՞թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ•Թգթ•Թ(թ•Թզ թ•ժզթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ–Չ‚-, թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թեթ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€ž, 2019թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

Artashes Vruyr, IN ANI, 2020 edition

Eghishe Kajuni, General Andranik, 2020 edition

թ•Չ€թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,, թ•ժզթ–Չ‚-թ•Թ❁թ–Թթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ”ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€ թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€դթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ•Չ€»թ”ԹԲթ•ԹԳ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ,թ–Չ€ž թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,թ•ժԷ, թ•Թ.թ•Թ(թ•ժԷ թ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,, 2019թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թզ թ•Չ€թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,, թ”Թբթ•Թթ”Թէթ”Թբթ•Թ, 2018թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թ՞թ•Թ-թ•Թ(թ–Չ€žթ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ–Չ‚- թ”Թզթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ,թ•Թզթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թ՞թ•Թթ•Թթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թե թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€ թ•Թթ”Թ՞թ•ժ թ”Թբթ•Թթ•խ†թ•Չ€™թ”Թդթ•Չ€»թ”Թ՞թ•Չ€  թ”ԹԷթ”Թ՞թ”Թաթ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€žթ•Չ€  թ•խ†թ•Չ€™ թ”ԹԳթ”Թ՞թ•Թթ”Թաթ”Թ՞թ•Չ€˜թ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€žթ”ԹԴ, 2018թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•ժզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€թ”Թ՞թ•Չ€šթ”ԹԱթ”Թ՞թ•Չ€ թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թէթ•Չ€»թ”Թ՞թ”ԹԶթ”Թե թ•ժ թ”Թ՞թ•Թթ•Չ€žթ•խ†թ•Չ€™թ”Թդթ•Չ€»թ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€ , 2018թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•Թթ•Թէթ•Թ(թ–Ի’թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թթ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՛թ”Թաթ•Թ,թ–Չ€šթ•Թ-թ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ժ թ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թզթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Թթ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€ թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ, 2017թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•ժ’թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ§թ•Թ«թ•ԹԳ թ•Թթ•Թ«թ–Չ‚- թ•Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թ՞թ•Թթ•Թթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թե թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€ թ•Թթ”Թ՞թ•ժ թ”Թբթ•Թթ•խ†թ•Չ€™թ”Թդթ”Թեթ•Չ€™թ•Չ€ թ”ԹԴ, 2017թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

Tatul Hakobyan, Karabaթ„ժԴ gթƒԹԶncesi; Yeթ…ժԴil ve Siyah, in Turkish, 2013

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ€»թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թդթ•խ†թ•Չ€™թ•Թթ•Չ€թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ. թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թբթ”Թ՞թ•Չ€˜թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թգթ•Չ€ , 2012թ•Թ.. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ,թ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ”Թէթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Չ€՛ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թթ”Թբթ•Չ€™. թ”Թ՞թ•Թթ•Չ€˜թ”Թ՞թ”Թզթ•Չ€»թ”Թ՞թ•Չ€  թ•Չ€§թ•Թթ”Թ՞թ”Թաթ”Թեթ•Թ, 2011թ•Թ., թ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ) թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թդթ•խ†թ•Չ€™թ•Թթ•Չ€թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թ՞թ•Չ€˜թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թեթ•Չ€˜, 2010թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

Tatul Hakobyan, KARABAKH DIARY; BLACK and GREEN, 2010 edition

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ€»թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ”Թէթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Չ€՛ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թթ”Թբթ•Չ€™. թ”Թ՞թ•Թթ•Չ€˜թ”Թ՞թ”Թզթ”Թբթ”Թ՞թ•Չ€  թ•Չ€§թ•Թթ”Թ՞թ”Թաթ”Թեթ•Թ, 2010թ•Թ.  թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ,թ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳ

թ”Թբթ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-  (թ”Թաթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ,թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թաթ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԱ)

13.01.2020 թ•Թ.թ§Չ‚-Թ)

Kontakt: Yervand Khosrovian, Tel: +49 (0)15111650391

EINLADUNG

Liebe Landsleute,

Der CivilNet-Reporter Tatul Hakobyan, Koordinator des Zentrums fթƒԹԶr Armenian Studies ANI, wird vom 31. Januar bis 10. Februar 2020 in einer Reihe von StթƒԹ)dten in Deutschland, Luxemburg und Spanien fթƒԹԶr armenische Gemeinden VortrթƒԹ)ge zur armenischen Innen- und AuթƒժԴenpolitik halten.

Dies diesbezթƒԹԶglich hat die Assembly of Armenians of Europe (Sektion Deutschland) ebenfalls ein Treffen mit dem armenischen Journalisten Herrn Tatul Hakobyan organisiert.

Hiermit laden wir Sie herzlich zum Treffen mit dem Herrn Hakobyan ein und freuen uns Sie an dem Tag begrթƒԹԶթƒժԴen zu dթƒԹԶrfen.

Ort: BrթƒԹԶckelstr. 83, 47137 Duisburg թ§Չ‚-Չ€œObermeiderich

Beginn:  15:00

Ende      18:00

statt.

Erreichbar: Von Duisburger HBF mit der Linie U-903 Richtung Dinslaken oder Duisburg-Meiderich bis Haltestelle EmilstraթƒժԴe.

Hakobyan wird auf die PrթƒԹ)sidentschafts- und Parlamentswahlen in Artsakh im April 2020 eingehen, auf die wichtigsten Etappen der Beilegung des Berg-Karabach-Konflikts und auf die Stimmungen der armenischen Gemeinschaft bei ihrer LթƒԹԳsung.

Nach dem Vortrag wird Hakobyan die Fragen des Publikums beantworten und anschlieթƒժԴend die neuen BթƒԹ)nde prթƒԹ)sentieren, die er vom ANI Center verfasst und verթƒԹԳffentlicht hat.

Der ErlթƒԹԳs aus dem Verkauf der BթƒԹԶcher flieթƒժԴt in die zukթƒԹԶnftigen AktivitթƒԹ)ten des ANI-Centers.

Der Besuch von Tatul Hakobyan in westeuropթƒԹ)ischen LթƒԹ)ndern wird durch den ErlթƒԹԳs aus dem Verkauf seiner verթƒԹԳffentlichten BթƒԹԶcher finanziert, darunter ein Besuch in fթƒԹԶnf westeuropթƒԹ)ischen LթƒԹ)ndern im November 2019, die letzten drei Besuche in den USA und Kanada in den Jahren 2016-2018 sowie in թƒՉ€žgypten, dem Iran, dem Nahen Osten.

WթƒԹ)hrend ihres Europa-Besuchs wird Hakobyan die folgenden BթƒԹԶcher vorstellen:

Tatul Hakobyan, ARMENIANS and TURKS, 2019 edition

թ”Թ՞թ–Չ‚-թ•Թէթ•Թ❁թ•Թգթ•Թ(թ•Թզ թ•ժզթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ–Չ‚-, թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թեթ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€ž, 2019թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

Artashes Vruyr, IN ANI, 2020 edition

Eghishe Kajuni, General Andranik, 2020 edition

թ•Չ€թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,, թ•ժզթ–Չ‚-թ•Թ❁թ–Թթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ”ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ§թ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€ թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€դթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ-թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ•Չ€»թ”ԹԲ-թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ•Թ-թ•Թ,թ–Չ€ž թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,թ•ժԷ, թ•Թ.թ•Թ(թ•ժԷ թ•Թդթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,, 2019թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ•Թզ թ•Չ€թ•Թ❁թ•Թեթ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թ,, թ”Թբթ•Թթ”Թէթ”Թբթ•Թ, 2018թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թ՞թ•Թ-թ•Թ(թ–Չ€žթ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ–Չ‚- թ”Թզթ•Թ❁թ•Թէթ•Թ,թ•Թզթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թ՞թ•Թթ•Թթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թե թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€ թ•Թթ”Թ՞թ•ժ թ”Թբթ•Թթ•խ†թ•Չ€™թ”Թդթ•Չ€»թ”Թ՞թ•Չ€  թ”ԹԷթ”Թ՞թ”Թաթ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€žթ•Չ€  թ•խ†թ•Չ€™ թ”ԹԳթ”Թ՞թ•Թթ”Թաթ”Թ՞թ•Չ€˜թ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€žթ”ԹԴ, 2018թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•ժզթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ)թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ€թ”Թ՞թ•Չ€šթ”ԹԱթ”Թ՞թ•Չ€ թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թէթ•Չ€»թ”Թ՞թ”ԹԶթ”Թե թ•ժ թ”Թ՞թ•Թթ•Չ€žթ•խ†թ•Չ€™թ”Թդթ•Չ€»թ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€ , 2018թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•Թթ•Թէթ•Թ(թ–Ի’թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թթ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՛-թ”Թաթ•Թ,թ–Չ€šթ•Թ-թ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳթ•ժ թ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թզթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Թթ•խ†թ•Չ€™թ•Չ€ թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ, 2017թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•ժ’թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ§թ•Թ«թ•ԹԳ թ•Թթ•Թ«թ–Չ‚- թ•Չ€žթ•Թ,թ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թ՞թ•Թթ•Թթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թե թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€ թ•Թթ”Թ՞թ•ժ թ”Թբթ•Թթ•խ†թ•Չ€™թ”Թդթ”Թեթ•Չ€™թ•Չ€ թ”ԹԴ, 2017թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

Tatul Hakobyan, Karabaթ„ժԴ gթƒԹԶncesi; Yeթ…ժԴil ve Siyah, in Turkish, 2013

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ€»թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թդթ•խ†թ•Չ€™թ•Թթ•Չ€թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ. թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թբթ”Թ՞թ•Չ€˜թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թգթ•Չ€ , 2012թ•Թ.. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ,թ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ”Թէթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Չ€՛ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թթ”Թբթ•Չ€™. թ”Թ՞թ•Թթ•Չ€˜թ”Թ՞թ”Թզթ•Չ€»թ”Թ՞թ•Չ€  թ•Չ€§թ•Թթ”Թ՞թ”Թաթ”Թեթ•Թ, 2011թ•Թ., թ•Թ(թ–Չ‚-թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ) թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ թ•Թ(թ–Չ€š թ”Թդթ•խ†թ•Չ€™թ•Թթ•Չ€թ”Թբթ•Թթ”ԹԴ, թ•Չ‚-թ”Թ՞թ•Չ€»թ”Թ՞թ•Չ€˜թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թ՞թ•Թթ”Թեթ•Չ€˜, 2010թ•Թ. թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ

Tatul Hakobyan, KARABAKH DIARY; BLACK and GREEN, 2010 edition

թ”Թդթ•Թ❁թ•Թ.թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ- թ•Չ€»թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•Թ§թ•Թ(թ•Թ❁թ•ԹԳ, թ”Թէթ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թ՞թ•Չ€՛ թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թթ”Թբթ•Չ€™. թ”Թ՞թ•Թթ•Չ€˜թ”Թ՞թ”Թզթ”Թբթ”Թ՞թ•Չ€  թ•Չ€§թ•Թթ”Թ՞թ”Թաթ”Թեթ•Թ, 2010թ•Թ.  թ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թէթ•Թ❁թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ,թ–Չ€šթ•ԹԳ

թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թզթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ”Թ՞թ•Չ€ թ”Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳ

Assembly of Armenians of Europe (Section Deutschland)

Duisburg, 13.01.2020

Kontakt: Yervand Khosrovian, Tel: +49 (0)15111650391

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*