թ•Չ€ թ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ(թ•Թզ 2017թ‚Թ թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Թ§թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ‚Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ

թ•Չ€ թ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•Թ(թ•Թզ 2017
թ•Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ, թ‚Թ,թ”Թ՞թ•Թ§թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳթ‚Թե թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ

թ”Թեթ•ժԷթ•ԹԳթ•Թդ` թ•Չ€ թ•Թ❁թ•Թ՟թ•Թ❁թ•Թէթ•ԹԴթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թեթ•ԹԴթ–Թթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ` թ”Թ՞թ•Թ§թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ)թ•ԹԵթ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Թթ•Թ, թ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•ԹԴթ•ԹԷթ–Չ€՛ թ•Չ‚-թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԷթ•Թ,թ–Չ‚-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲ թ•Թ(թ•ԹԳթ–Չ€ž թ•Թ§թ•ԹԴթ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թզթ•ԹԳթ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€š թ•Թ❁թ•Թբթ•Թզ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թեթ•ԹԴթ–Թթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԲթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ—թ–Չ€՛

թ”Թ՞թ•Թբթ•Թզ թ•ԹԲթ•Թ,թ•Թեթ•ԹԴթ–Թթ•Թ❁թ•ԹԶթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԲթ•Թ— թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԵթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ« թ”Թ՞թ•Թ§թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թզթ•ԹԴթ–Չ€šթ–Թթ•Թդթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ»թ•ԹԲթ•Թ, թ–Չ€❁ թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թէթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ…թ•ԹԳթ•ԹԴթ•ԹԱթ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ։թ•ԹԴթ–Չ‚-թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ՜թ–Թթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ§թ–Չ€՛

թ”ԹԷթ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ։թ•Թ,թ–Չ‚-թ•Թ—` թ•Չ€žթ•Թ(թ–Չ‚- թ•ԹԲթ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թզթ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ(թ•Թ-թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ.թ•Թ—, թ•Թ❁թ•Թբթ•ԹԳթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ՛թ•Թ(թ•Թէթ–Չ€❁ թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ.թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Չ€ž, թ•Թ❁թ•Թգթ•Թ՟թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թբթ•Թ՝ թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՝թ•Թգթ•Թէթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•ԹԴթ–Չ€šթ•ԹԳ, թ•ԹԵթ•Թ❁թ–Չ‚-:

թ”Թդթ•ԹԷթ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ` թ•Չ€❁թ•Թ❁թ•Թ§թ•Թ❁թ•Թ., 23 թ•Թ)թ•Թ(թ•Թ՜թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԲթ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, 2017, թ•Թ՝թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ— 14.30-թ•Թ,թ•ԹԳ
թ•ժզթ•Թ❁թ•Թբթ–Չ‚-թ•Թ—` թ”Թ՞թ•Թ§թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թգթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ,թ•ԹԳ թ•ԹԲթ•Թ,թ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թ.թ•Թբթ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ՜թ•Թ(թ•ԹԳթ•Թէթ–Չ‚-թ•ԹԴթ•ԹԳ
Weesperstraat 91 թ§Չ‚-Չ€œ 2574 VS Den Haag, թ•Չ€ թ•Թ,թ•Թ)թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ-թ•Թ❁թ•ԹԳթ•Թ)թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-
թ•Չ€žթ•ԹԴթ–Չ€šթ•Թէթ–Չ€žթ•Թ—` թ•Չ€žթ•Թ(թ•Թ…թ•Թ❁թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թզթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, թ•Թ՛թ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ–Չ‚- 15 թ•Թ(թ•ԹԷթ–Չ‚-թ•ԹԴ թ•ԹԳթ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թբթ•Թ❁թ•Թ- թ•Թ՛թ•Թ❁թ•Թբթ•Թ՜թ•Թ❁թ•Թ՜թ•Թ❁թ•ԹԳ թ•Թ—թ•ԹԳթ•Թ.թ–Չ‚-թ•Թ,թ–Չ€ž

 

թ”Թ՞թ•ԹԳթ•Թ՛թ–Չ‚-թ•Թ❁թ•Թ՝թ•Թ(թ•Թգթ•Թէ թ•Թ« թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԱթ•Թ(թ–Չ‚-թ•ԹԳ թ•Թ❁թ•ԹԵթ•Թ❁թ•Թ՛թ•ԹԴթ•ԹԷթ•Թ(թ•Թ- թ•Թ«թ•Թ-. թ•ԹԳթ•Թ❁թ•ԹԲթ•Թ❁թ•Թ՜թ•ԹԴթ•ԹԷ` info@abovian.nl
թ•Թզ.թ•Թ.. թ•Թ)թ•Թ(թ•Թ՜թ•Թէթ•Թ(թ•ԹԲթ•Թ§թ•Թ(թ–Չ‚-թ•Թ, 20-թ•Թ,թ–Թ թ•Թ❁թ•ԹԶթ•Թ❁թ•Թե

 

Uw bijdragen 2017թ‚Թ zijnթ‚Թ 125% fiscaal aftrekbaar
Sinds 1 januari 2016 is de Vereniging Abovian een Culturele ANBI. Daarmee zijn al uw financiթƒԹ,le bijdragen, gedaan in 2017, zowel contributies als donaties, voor 125%թ‚Թ aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.
Bankrekening van de Vereniging Abovian: NL77ABNA0517435489
Kerstfeest 2017
bij de Vereniging Abovian in Den Haag

Wat: Feest in kerstsfeer met optredens van de leerlingen van de lessen van de Vereniging Abovian. Iedereen is welkom!

Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met de leerkrachten en de ouders van de leerlingen van de Vereniging Abovian.

Programma: Optredens van onze leerlingen, daarna Armeense maaltijd, gezellige muziek, dans.

Datum: Zaterdag, 23 december 2017 om 14.30 uur
Plaats: Clubhuis van de Armeense Culturele Vereniging Abovian
Weesperstraat 91 թ§Չ‚-Չ€œ 2574 VS Den Haag
Toegang: Volwassenen 15,00 euro inclusief Armeense maaltijd

 

Voor toegang is reservering noodzakelijk via info@abovian.nl
vթƒԹաթƒԹաr 20 december 2017

 


Christmas Party 2017
at Abovian Centre in The Hague

What: Party in Christmas atmosphere with performance by pupils at Abovian Centre! Everybody is welcome to this event!

This event is organised in cooperation with the teachers and the parents of the pupils at Abovian Association.

Programme: Performances by our pupils, thereafter Armenian dinner, dance music, dancing.

Date: Saturday, 23 December 2017 at 2:30 p.m.
Place: Abovian Armenian Cultural Centre in The Hague
Weesperstraat 91 թ§Չ‚-Չ€œ 2574 VS The Hague, The Netherlands
Admission: Adults 15 euro including Armenian dinner

 

For admission a reservation is necessary via info@abovian.nl
before 20 December 2017

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*