May 13, 2021

” Նոր նվաճումներ, թե վերջնական կործանում, Թուրքիան ակցանի մեջ”։

31 օգոստոս 2020, Եվրոպայի Հայերի համագումար։ Կարո Հակոբյան ” Նոր նվաճումներ, թե վերջնական կործանում, Թուրքիան ակցանի մեջ”։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4