June 5, 2023

Հարցազրոյց՝ Լիոնի շրջանի «Վինասիէ» հոգեբուժական կեդրոնի հետազօտութեան բաժնի տնօրէն Ժան-Ֆիլիփ Կարսիայի հետ

March 9, 2020 AAE 0

ՀՀ Առող­ջա­պահու­թեան նա­խարա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պութեամբ եւ Լիոնի քա­ղաքա­պետա­րանի ու «Վի­նասիէ» հո­գեբու­ժա­կան կեդ­րո­նի հո­վանա­ւորու­թեամբ, Փետ­րուար 20-21-ին Երե­ւանի […]

4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4